Utolsó módosítás: 2016. november 10.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Programozó matematikus szak
Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL30A-B Őszi 2 + 2 / A + K 5 4

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Wagner György, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Windows rendszergazda

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
Wagner György mesteroktató Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Operáciiós rendszerek (GEIAL302-B)

A tantárgy célkitűzése:
A tárgy célja elsősorban a kis, közép és nagy vállalatokban használt, szerver célú Windows operációs rendszer fogalmainak és szolgáltatásainak megismertetése. Ennek keretén belül a telepítésen, az tartomány alapú üzemeltetésen és a finomhangoláson van a hangsúly. Mind az előadásokon, mind a gyakorlatokon jelentős hangsúlyt kapnak a valós, gyakorlatorientált feladatok. A hallgatóknak olyan tudás átadása, amely segítségével képesek magas szintű rendszeradminisztrációs feladatok ellátására.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. Windows  alapú számítógépek logikai csoportosítása Felhasználók  nyilvántartási  módjai,  logikai kapcsolódások (workgroup modell – domain modell); A  Windows Server  2012 előzményei. Korábbi  Windows-os  rendszerekkel  történő összehasonlítás,  az  Active  Directory  fogalmának bevezetése; Installálás, upgrade Hardver elvárások, javasolt konfiguráció; HCL fogalma, szerepe; Upgrade path, és annak változatai; Driver  signing, Hardware profiles; A „kék halál” fogalma, tipikus előfordulása. Védekezési lehetőségek; Hardvertől illetve elindítani kívánt szolgáltatásoktól függő rendszer boot-olás. Környezet beállítása Képernyőjellemzők megadása, környezeti változók fogalma, használata; rendszerindítás, rendszerleállítás, regionális opciók, Internet alapbeállítása
2. Hálózat működése; A Windows-os hálózat komponensei: NIC-ek, driver-ek, határrétegek, protokollok, szolgáltatások, alkalmazások; Határrétegek  Az NDIS, és a TDI. A binding fogalma, szerepe; Protokollok (1)  TCP/IP. A TCP/IP beállítása statikus illetve dinamikus módon. Dinamikus esetben APIPA fogalma, szerepe, működése. DHCP  A DHCP előnye, hátránya; az IP cím igénylésének lépései röviden; DHCP kliens – szerver telepítésének feltételei; DHCP authorize fogalma, szerepe (domain- ban); A scope fogalma, szerepe, paraméterei (IP cím tartományok  kivonása  a  scope-ból,  bérleti  idő megadása); DHCP opciók használata: default gateway, stb. Reserving IP address; DHCP és a WINS kapcsolata, értelme; A DHCP Relay Agent fogalma, szerepe; TCP/IP beállítások ellenőrzése; a hálózat használatának lehetőségei (UNC fogalma, használata); Protokollok (2)  A NetBEUI. Jellemzők, telepítés; A Browser szolgáltatás fogalma szerepe, működése; Megosztott  file-ok  használatának  komponensei, működésük:  Workstation  szolgáltatás,  Server szolgáltatás, MUP, MUP Router.
3. Felhasználók a Windows-ban: local user – domain user; a Built-in user fogalma; Elnevezési konvenciók, jelszóadás; az account egyéb lehetőségei domain-ban: logon hours, account expire, logon computer; Távmenedzselés az Administration Tool segítségével; User template-ek fogalma, használata; User profile-ok fogalma, fajtái; szerepük, használatuk;
4. Csoportok a Windows-ban Workgroup illetve Domain modell esetén: local group – Built-in local group, global group – Domain local group – Universal group; csoportok típusai; Speciális csoportok;
Csoport létrehozási stratégiák: A-L-P, A-G-DL-P;
5. Fájlrendszerek: FAT, FAT32, NTFS, EFS, DFS, CDFS, UFS, HPFS; Fájlrendszer  kiválasztásának szempontjai;  NTFS részletezése:  csoport  engedélyek  fogalma,  elemi engedélyek fogalma; engedélyek viselkedése másolás, mozgatás esetén; eredő engedély meghatározása; Röptömörítés fogalma, szerepe, használata; Titkosított filerendszer fogalma, szerepe, működése, használata; Quotázás fogalma, működése használata NTFS alatt;
6. Megosztás fogalma, működése, használata; engedélyek kiadása, eredő engedély meghatározása;  NTFS-en levő megosztás esetén az eredő NTFS. Az eredő megosztási és az eredők eredőjének meghatározása. Distributed File System fogalma, változatai, működése, használata;
7. Rendszer  erőforrás  használat  monitorozása,  szűk keresztmetszet megkeresése, optimalizálás;
8. Biztonság a Windows Server 2003-ban: Local Security Policy és komponensei; Security Template-ek típusai, szerepük;  Auditálás  (erőforrások  használatának naplózása);
9. Nyomtatás  menete  Windows  Server  2003-ban: alapfogalmak,  nyomtató  telepítési  változatok.Specialitások: önálló hálózati kártyával rendelkező nyomtató telepítése, printing pool, priorításos nyomtatás.
10. A Windows Server 2003 diszk és partíció kezelése: Basic (primary és extended partíció illetve logikai meghajtó) illetve Dinamikus diszkek (Simple Volume, Striped Volume, Spanned Volume, Mirrored Volume, RAID5 Volume); fragmentáció fogalma, kezelése.
11. Mentés és helyreállítás: Mentési módok, mentési stratégiák, helyreállítás a mentéstől függően.
12. Szerepkörök fogalma, célja, működtetése. Szerepkörök átruházása
13. Felügyeleti rendszer kialakítása; felügyeleti szerepek, és azok működtetése
14. Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Legalább 10 gyakorlaton való részvétel a szorgalmi időszakban és legalább 10 alkalommal sikeres a gyakorlat alatti számonkérés.
A gyakorlati számonkérés pótlása vizsgaidőszakban, a kijelölt napon történik.
Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):
Írásbeli és szükség szerint szóbeli vizsga. Az írásbeli rész legalább elégséges teljesítése után következik a szóbeli rész. A vizsgán elméleti kérdésekre kell tudni felelni. Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

0%-50%: elégtelen
50%-62%: elégséges
62%-75%: közepes
75%-88%: jó
88%-100%: jeles

Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Pótlási lehetőség:
Vizsgaidőszakban a tanulmányi szabályzatoknak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
Az oktató honlapján feltüntetve

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
William R. Stanek: Microsoft Windows Server 2016 Inside Out
Mitch Tulloch: Installink and Configuring Windows Server 2012

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Wagner György mesteroktató Általános Informatikai Intézeti Tanszék