Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar Informatikus SzaktanácsaSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 • Az Informatikus Szaktanács (továbbiakban: Szaktanács) a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán tanuló műszaki informatika szakos hallgatók közösségi célokat segítő öntevékeny csoportja.

 • A Szaktanács célja:

  • A Gépészmérnöki Kar több évtizedes hagyományainak ápolása;

  • A Gépészmérnöki Karon működő Valéta Bizottságok munkájának segítése;

  • A Selmeci Hagyományok megismertetése a szak alsóbb éves hallgatóival;

  • Kapcsolattartás a Dunaújvárosi Főiskola Szervező Valéta Bizottságával;

  • A szakmában tevékenykedő mérnökökkel illetve cégekkel aktív kapcsolatot fenntartása

 • A Szaktanács összetétele, tagjainak választása:

  • Elnökválasztás:

   • A bizottság elnökét a valétáló évfolyam választja, évfolyamgyűlés keretében. Az évfolyamgyűlést a távozó szaktanács köteles összehívni.

   • Abban az esetben, ha a Szaktanács Elnöke nem hagyja el a szakot, és a valétáló évfolyamnak nincs ellenvetése, posztján maradhat a következő tanévre is.

   • Amennyiben az elnök úgy látja, hogy a végzős évfolyamon nincs olyan ember, aki az elnöki feladatokat minden téren el tudná látni, az eggyel alacsonyabb évfolyamot (4. év) kérheti fel a Szaktanács Elnök személyének megszavazására. Ezzel biztosítandó az, hogy mindig a hagyományokban járatos, megbízható ember kerüljön a Szaktanács élére.

  • A Szaktanács tagjai:

   • A Szaktanács tagja lehet minden, a Gépészmérnöki Kar műszaki informatika szakának nappali tagozatos Firmája.

   • A szaktanács tagjainak választása: Miután az elnök személye ismert lett, két héten belül össze kell ülnie az új szaktanácsnak. A tanács tagjait az újonnan megválasztott elnök kéri fel. Kikötés, hogy a tanács tagjai között legyen egy, az elnöknél alacsonyabb Firma évfolyamra beiratkozott informatikus hallgató is.

 • A Szaktanács tulajdonában lévő tárgyak, a Szaktanács helyisége:

  • A Szaktanács külön helyiséggel nem rendelkezik, számára a mindenkori Egyetemi Valéta Elnök az E/4 kollégium 103. szobáját (ME-GÉK Valéta Szoba) előzetes egyeztetés után a szaktanács üléseinek idejére rendelkezésére bocsátja.

  • A Szaktanács tárgyairól pontos leltárt kell vezetni, a tárgyak meglétének ellenőrzése a Szaktanács Elnökének feladata. Az új Szaktanács számára a tárgyakat hiánytalanul át kell adni.

 • A Szaktanács működése:

  • A Szaktanács ülésein a döntések meghozatala egyhangúlag vagy vitát követő többségi szavazással megy végbe.

  • Szavazati joggal a Szaktanács tagjainak rendelkeznek.

  • A Szaktanács akkor határozatképes, ha taglétszámának 50%-a + 1 fő jelen van.

  • Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.

  • A szavazást egy előre kijelölt tag köteles lebonyolítani.

  • A tagok a felmerülő feladatokat önként vállalják, de azok határidőre való elvégzéséről kötelesek a Szaktanács következő ülésen beszámolni.

 • A Szaktanács kötelességei és feladatai:

  • A mindenkori Egyetemi Valéta Bizottság munkájának segítése;

  • A Valéta Bizottság által minden szeptemberben megszervezésre kerülő, a diákhagyományok elsőévesekkel való megismertetésére irányuló, úgynevezett "balekoktatás"-ban való részvétel, minimálisan 1 "tanszék" szervezése, lebonyolítása;

  • A szaktanács honlapjának gondozása;

  • A szervezendő programokhoz szükséges pénzforrás előteremtése támogató cégek keresésével. Cégek és magánszemélyek a szaktanács működését a Miskolci Informatikusokért Alapítvány-ra történő befizetéssel is segíthetik.

  • Az őszi félévben:

   • ősszel, amíg az időjárás engedi, legalább egy, kötetlen hangvételű túra, vagy kirándulás szervezése informatikus tanárok és hallgatók részvételével;

   • A hagyományainkhoz ragaszkodva őszi Informatikus Szakestély szervezése. A Szaktanács Elnökének kötelessége ezen szakestély levezetése;

   • A harmadéves informatikusok számára a szakirány választás elősegítése előadások szervezésével (minden szakirányról ott tanuló hallgatók számoljanak be);

   • Lehetőség szerint kisebb, évfolyamos jellegű úgynevezett "összerázó" szakestélyek szervezése az évfolyamok közötti ismeretség elmélyítése céljából.

  • A tavaszi félévben:

   • A már szokásos szakmai nap megszervezése cégek, illetve a szakon régebben végzett mérnökök meghívásával;

   • Tavaszi informatikus szakestély szervezése, lebonyolítása, (ezen esetleges tisztújítás);

   • Lehetőség szerint informatikus póló csináltatása;

   • Szintén informatikus túra (nagyobb igény esetén túrák) szervezése;

   • Közös, kötetlen programok szervezése az évfolyamok "összehozása" céljából.

  • Kopjafa:

   • Az 1999-ben valétált mérnök-informatikusok által alapított és állított kopjafa, illetve a később állított kopjafák gondozása, állaguk megőrzése, a kopjafák környezetének tisztán tartása is a Szaktanács kötelessége.

   • Abban az esetben, ha a valétáló évfolyam is szeretne magának kopjafát csináltatni, köteles a Szaktanács a kopjafa elkészíttetésében segíteni az évfolyamot.

 • Az ezen Szervezeti és Működési Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a Gépészmérnöki Karon kialakult szokásjognak megfelelően kell eljárni.

 • Az Informatikus Szaktanács Szervezeti és Működési Szabályzatát a szaktanács 2003. március 10-én fogadta el. A szabályzat módosításában a mindenkori szaktanács illetékes.