Ergo Bibamus Tanszék

Oktatási anyaga(2003)

Bevezető

Selmecbányai Akadémia elődjét 1735-ben alapították Berg-Schola néven. Akadémiai rangra 1762-ben emelte Mária Terézia. Az I. világháború miatt az iskolának költöznie kellett, 1919 tavaszán Sopronban folytatódott az oktatás. A Miskolci Egyetemet (NME) 1949-ben hozták létre, ekkor alakult a Gépészmérnöki Kar is.

Ifjúsági szervezetek, diáktársaságok Selmecen

A Selmecre érkező diákság nemzetiségét tekintve heterogén összetételű volt, ám a kor szelleméből fakadóan mégis a német elem volt a domináns a szokások és a nyelv tekintetében az egész Monarchiában. Tehát semmi furcsa nincs abban, hogy az ideérkező fiatalok is - átvéve a Németalföldről érkező diákságtól – a maguk szokásait és nótáit is németes minta alapján alakította, és így vált a későbbi Akadémia hallgatósága homogén, összetartó társasággá.

A Berg-Schola alapítását követő jó néhány évtizedig nem beszélhetünk egységes diákéletről, inkább csak egy szertelen, fiatalokból álló, mulatozó kompániához hasonlíthatok e tanoncok. Az ide érkezett hallgatok sokszor botránkoztatták meg a helybelieket durva, erőszakos viselkedésükkel, útonálló életvitelükkel és módszereikkel. Ennek nem egyszer elzárás, börtön lett a vége. A diákság életstílusa később szolidabb lett és befelé fordult.

Az első írott bizonyítékok már az 1820-as évektől működő "Deutsche Geselschaft zu Schemnitz" nevű ifjúsági társaságról adnak felvilágosítást. Ez a testület az ifjúság egészét képviselte és fogta össze. Összejöveteleiket a városon kívüli "Schacht" (Akna) kocsmában tartották hetente kétszer (szerdán és szombaton) hajnalig tartó sörözés és nótázás közben. A társaság életében a selmeci Akadémiához való tartozás érzése dominált. Aki hallgató lett eleve a baráti közösség tagjává vált.

A testületi ifjúsági szervezet mellett már kezdetektől működtek az egyes nemzetek-nemzetiségek, egy országrészből jöttek kisebb csoportosulásai, társaságai. Ezeket a közös nyelv és kultúra kötötte össze.

Az 1840-es évekre a Selmecen tanulók száma felduzzadt, megteremtve ezzel a hallgatók nagyobb társadalmi súlyát a város életében. Ekkoriban az akadémikusok összejöveteleire szolgáló helyiség az "Arany Bányamécs”-hez (Zum Golden Grubenlicht, vezetője: Stelz Flórián) címzett kávéház volt, mely klub gyanánt működött egészen a XIX. sz. végéig. Itt tartottak közgyűléseket, itt volt az olvasóterem. Ezt az egész ifjúságot átfogó szervezetet a diákok AZ AKADÉMIA-nak nevezték, és választott tisztségviselők irányították. Feladata volt a saját klub, könyvtár fenntartása, bálok, felvonulások, ballagás, színelőadás stb. szervezése. Itt minden hallgató egyenrangú volt. E mindenkit és mindent átfogó társaság mellett egyéb kisebb ifjúsági mozgalmak is éltek. Legjelentősebb típusaik a Burschenleben és a már említett nemzeti művelődési szervezetek.

A Burschenleben elsősorban a mulatós kedvű, vagány hallgatók vettek részt. Ennek törzshelye évtizedek óta a Schacht kocsma volt. A társaságnak nem volt semmilyen kitűzött célja, csupán az összetartozás érzésének kialakítása a véget nem érő sörözések, csínytevések és nótázások közepette. Ebből következően nem is volt minden diák tagja; volt aki nem szerette a sört és a pipafüstöt; volt aki inkább tanulmányainak szentelte idejét, sok akadémikusnak pedig egyszerűen nem tellett a kocsmázásra.

A Schacht kocsma épülete jelképévé vált a polgári élettel vidám mókázások (néha túlkapások) közepette szembenálló diákéletnek. A társaság tagjai magukat "Bursch"-oknak (németül: fickó, kópé) nevezték. A kocsma falain kívül társaságilag nem léptek fel, rendezvényeket nem szerveztek közös vagyonuk nem volt. A tagok itt a legszigorúbb alá-, és fölérendeltségi viszony szerint rétegződtek és csak az Akadémián eltöltött éveik számának gyarapodásával emelkedhettek a ranglétrán fölfelé. Pozitívuma a bajtársi együttlét és egymás testvéri szeretete, segítése volt.

1852-ben jött létre a Selmeci Magyar Olvasó társulat, melynek célja a magyar nyelv és irodalom ápolása és művelése volt, melynek érdekében gazdag könyvtárat hoztak létre, felolvasó esteket tartottak. (E társaság az akkoriban szintén országos hírű líceumi rangra emelkedett lutheránus gimnáziummal közösen jött létre.) 1854-ben azonban a bécsi kormányszervek minden nemzeti jellegű irodalmi társaságot betiltottak.

A szabadságharc elvesztése után egyedül az Arany Bányamécs kávéház név és szabályzat nélküli társasköre maradt életben az addig virágzó diáktársaságok után. A német ajkú hallgatóság létszámának túlsúlyra emelkedésével ismét a Bursch jellegű társaság életre keltése lett a meghatározó. Míg a német-érzelmű hallgatók a nagy német eszmék megvalósításáért álltak a Burschenschaft zászlaja alá, addig a magyar, lengyel, olasz hallgatók a Habsburg elleni harc érdekében tömörültek ide.

1858-ban megalakult a Schacht egylet (Verbindung Schacht), mely a teljes hallgatóság tömörítésének igényével lépett fel. Ez már közgyűléseket tartott, jegyzőkönyvet vezetett, újságot adott ki, klubot, könyvtárat üzemeltet stb.

Az Akadémia fiatalsága mind Bursch volt. A társaskör elnöke tekintélyesebb 3. vagy 4. éves hallgató lehetett, aki lehetőleg vagyonosabb is volt és a sörivásban is megállta a helyét, A társaság tagjai a kollegalitás szellemiségében éltek.

Kezdtek ismét újraéledni a különböző nemzetiségű apróbb diákszervezetek. Ezek az egymásba átnövő magyar művelődési egyletek a céljuknak egy egységes magyar ifjúsági egyesület megteremtését tekintették.

1863-ban létrejött a magyar Önképző- és Társalgókör. Ebben az időben Concordia és Casino néven német művelődési egyletek is alakulnak, melyeknek fejlődése vezetett később az Akadémiai Ifjúsági Kör megalakulásá0hoz. Addig azonban sok párharcra került még sor. A fejlődés első lépése volt a Concordia és az Önképző Társalgókör egyesülése Általános Társaság néven (Á.T.). Ez azonban még nem képviselte az ifjúság egészét.

Az Akadémiai Olvasókör az Arany Bányaméccsel ellentétes "Szőlő" néven ismert Ertl-féle vendéglőben tartotta közgyűléseit 1871 óta. A társaság célja: a szakszerű Önképzés, a testvéries együttélés és a magyar nyelv és szokások éltetése. Tag lehetett minden akadémikus, aki a Schacht-tarsaságnak nem volt tagja. A tagok tisztségviselőket választottak. A közgyűléseket a Himnusszal nyitották, majd hivatalos beszámolók, felolvasások után szavalatok hangzottak el. Ezt vacsora, bor és cigányzene melletti mulatozás követte. Rendezvényeiken megpróbáltak a magyaros és kulturált diákszokásokat meghonosítani. Ám harca a Schacht és az Általános Társaság ellen az 1870-es években megbukott. (Ekkoriban az akadémisták kétharmada schacht-istának vallotta magát.)

Ám 1876-ban felsőbb nyomásra egy közgyűlésen kimondták a Schacht feloszlatását (A magyar kormány a pénzügyminiszteri rendelet értelmében, minden német diákszokásra emlékeztető dolgot betiltott.)

Ezután megalapították az egységes Magyar Társaságot (M.T.). A társaság megtartotta zászlóavató ünnepségét, de még sokáig kemény csatákat kellett vívnia az Általános Társasággal. A vita végül 1879-ben dőlt el, amikor a Magyar Társaság és az Általános Társaság egyesült Akadémiai Ifjúsági Kör néven. A társaság a Szentháromság téren először önálló lakást bérelt, melyben konyha, olvasó-, étkező-, stb. helyiségek voltak. Később székházat vásároltak. Az évek során a társaság megerősödött és az egész hallgatóságot irányító, jelentős tekintélyű diákszervezetté vált.

Az Ifjúsági Kör tevékenysége Sopronban

Az Ifjúsági Kör ereje, tekintélye szilárd alapokon nyugodott már Selmecen is. Ez a megbecsülés a hagyományok tiszteletén, a kialakult szabályok következetes betartásán és ugyanakkor a változásokhoz és a fejlődéshez való alkalmazkodó képességén alapult. Az önként vállalt fegyelem, az erkölcsi és anyagi megbízhatóság és az összetartozás érzése voltak a Kör nagyságát biztosító alapelvek. A századfordulóra az Ifjúsági Kör az Akadémia minden hallgatókat érintő ügyében és kérdésében mindenki által elismert és elfogadott döntéseket hozott. (Volt időszak mikor az Ifjúsági Köri tagság előfeltétele volt a főiskolai tanulmányok folytatásának). A Kör már nemcsak a diákság köreiben, de a város életében is jelentős tényező volt és befolyással bírt ott.

Ezt az érzelemvilágot és a diákélet irányításának, összefogásának igényét örökítette át a Kör Sopronba is az I. világháború után. Bár kezdetben nehézségek adódtak még az oktatás megindítását illetően is, de a Kör továbbra is felügyelte a diákok azon ügyeit, melyeket ma egyetemünkön több szervezet, bizottság (HÖK, DÖB, ...) intéz, valamint biztosította a kultúra és művelődés lehetőségét, illetve mindvégig őrködött a selmeci diákhagyományok felett. Ezeken kívül egyéb szervezési feladatokat is ellátott, valamint nagy hatással volt a város életére (népszavazás, Volksbund elleni mozgalom).

Az Ifjúsági Kör túlélte a II. világháború viszontagságait is és sikerült újraszerveződnie, ám az új rendszerben már nem sokáig élt. 1948. május 11-én kari ülésen a Kar dékánja (felsőbb utasítást teljesítve) bejelentette az Ifjúsági Kor megszűnését.

Ezek után a kommunista szervezetek vették át az ifjúság fölötti irányító szerepet (MTESZ, KISZ) melyek megtiltottak minden „ selmeci hagyományok" névvel összefoglalt tradíciót. Ezzel meg is szűnt a más jellegű társaságok újraélesztésének lehetősége. Évtizedekre illegalitásba vonult a selmeci diákélet. Sokszor csak az iparban dolgozó öregektől, titokban tartott szakestélyeken ismerkedtek meg a diákok a hagyományokkal, vállalva nem egyszer az egyetemről való kitiltás veszélyét is.

Diáktársaságok napjainkban

Az előző negyven év után jóformán csak a rendszerváltás óta jönnek létre újra olyan kisebb diáktársaságok, melyek céljuknak a - sajnos napjainkban ellaposodó " selmeci diákszokások és az ezen az alapon nyugvó diákélet újraélesztését, éltetését tűzik ki. Ezek legtöbbje kis létszámú, néhány fős baráti társaság, melyek sokszor csak egy-egy alkalomból szerveződnek és nem hosszú életűek. Gyakran a társaság létrehozásán kívül tovább nem is jutnak.

Vannak természetesen szilárdabb egységet mutató szervezetek is melyek már több éve működnek, de egyik sem jogilag bejegyzett egyesületként. Ezek a szakestélyeken kívül más rendezvényeket (pl.: bálok, vetélkedők, diáknapok, stb.) is szerveznek, valamint tagságuk rendszeresen összejár, és a diákélettel kapcsolatos kérdéseket megvitatják. A tagok egyenruhával rendelkeznek, melyre a társaság hímzett foltját felvarrják. A legtöbb társaság kiválaszt egy burschnótát, melyet magáénak érez, s azt felállva énekli.

Ma mar sok más egyetemi szervezet végzi a diákok ügyeinek (ösztöndíj, sport, hallgatói képviselet, ...) intézését, így valószínűleg már soha nem jön létre az utódiskolákban olyan diákszervezet, amely diákhagyományaink alapján szerveződve képes lenne átfogni a hallgatóság egészét, ill. olyan jelentőségre tenne szert, mint a század elején az Ifjúsági Kör.

A következőkben szeretnénk - a teljesség igénye nélkül - felsorolni néhány napjainkban működő diáktársaságot.

Sopron:

 • Selmeci Társaság:

  1997. szeptember 25. óta működik alapszabályzattal és vezetőséggel. A társaság célja: a keresztelt egyetemi polgárok minél szélesebb rétegének egységbe tömörítése, és véleményének képviselete. A kornak megfelelő diákélet fenntartása, selmeci hagyományaink szellemében. Mindazon kulturális kezdeményezések támogatása, melyet a tagság arra érdemesnek talál.
  Elérhetőség: http://selmec.freeweb.hu/

 • Fröccsöntő sasok:

  1981 óta működik alapszabállyal és vezetőséggel.

Dunaújváros:

 • Sztálinvárosi Leopárdok:

  1991. március 26.-án alapították. Tevékenységi kör: Gyűléseken és a gyűléseken kívüli felhőtlen italozás, valamint diákéletünk selmeci szellemben való művelése. Legismertebb rendezvényük: Leopárd-bál.
  Elérhetőségük: http://www.duf.hu/szl/

 • Sebaj:

  1995. májusában alapították. A társaság szlogenje: ”Mivel eleink is hívei voltak a vidám szórakozásnak, így a bajt mi sem ismerjük: ha gond adódna, csak legyintünk, SEBAJ!„ A társaság címere az örökké mosolygó, SEBAJ Tóbiás.
  Elérhetőségük: http://www.sebaj.hu

 • Dumus Salientas (magyarul: Bokorugrók):

  Az asztaltársaságot 1999 őszén alapították. Céljuk az volt, hogy egymás közti barátságukat még jobban elmélyítsék és egy olyan formába öntsék, amely mindannyik számára olyan kedves és felejthetetlen élményeket szerez, ami megkönnyíti a felsőoktatásban töltött éveket.
  Elérhetőségük: http://ds.freeweb.hu/

 • CSAK (Csalódott Kenyér):

  ők úgy alakultak, hogy egy baráti körben mindenkinek épp valami nagy csalódása volt. Selmecbe menekültek a gondokkal és látták, hogy ez jó! Azóta tanszék lett és a bányászéletről, a hagyományokról mesélnek.

 • Kollegaalítás Asztaltársaság:

  2002-ben alakultak. Olyan Firmák a tagjai, akiknek elegük van az "azért járok szakestre, mert olcsóbban berúgok, mint a kocsmában" című emberekből. Továbbá hányingerük van a "jelmezesekből" és azokból, akik azért keresztelkednek, mert menő.

Miskolc:

 • Anczug Tanszék:

  Az Anczug Tanszék Baráti Társaság egy viszonylag fiatal baráti kör, hiszen csak egy évvel ezelőtt, 2002. márciusában, az a 14 gépészhallgató alapította, akik a balekoktatásokon a diákegyenruhákról tartottak előadást. A társaság azóta öt új Firmával gyarapodott. Ahogy nevünk is mutatja (anczug = viselet), legfontosabb célkitűzésünk, a régen viselt egyenruhák felkutatása, s ezek megismertetése. Mindezek mellett alapvető feladatunknak tekintik a selmeci diákhagyományok és a magyar nóták sorsának ápolását.Baráti társaságunk hivatalos rendezvényei, közé tartozik a rendszeresen megrendezett Anczug Tanszéki Cécó, amelyet szorgalmi időszakban hetente, vizsga időszakban kéthetente tartanak, illetve a félévente megrendezésre kerülő Anczug Tanszéki Szakestély.

  A balekoktatásokon kívül egyéb rendezvényeket is szervezünk, mint például gyesznyótoros-cécó, túrák a Bükkben, bográcsozások, valamint daltanítások (magyar nóta).Tanszékük 2002. októberében Selmecbányára látogatott, és ezt a hagyományőrző kirándulást minden évben céluk megismételni. Legbüszkébbek talán arra a saját készítésű Nótáskönyvre, amely ismert illetve kevésbé ismert nótákat tartalmaz.A hagyományosan tavasszal megtartott tisztújításon új vezetőség került a Tanszék élére, így mind az elnöki, mind alelnöki, valamint a jegyzői tiszt is megújult.

  Tag lehet bármely Firma, aki az alapszabályban lefektetett feltételeknek eleget tesz. Aki a Selmeci diákhagyományok iránt érdeklődik, s lenne kedve megismerkedni tanszékünkkel közelebbről is, az előzetes egyeztetés után részt vehet bármely tanszéki Cécón. Bővebb információ az E/4-es kollégium Valétaszobája (103 sz.) mellett elhelyezett faliújságon található tanszéki hirdetőnkön.

  Elnök: Simon Zoltán alias Szivacs
  Elnökhelyettes: Bodnár Róbert alias Róbert Gida, aki úgy néz ki mint Micimackó

  Elérhetőségük: http://anczug.uw.hu

 • Dudujka-völgyi Rókák (DVR):

  A DVR 1995-ben az V. Selmeci Diáknapok kapcsán - a Csontbrigád (CS.B.) Tanszék nevű, kis létszámú baráti társaság csírájából nőve ki magát - a ME-en alakult bányász- , kohász- , gépészhallgatókból álló hagyományőrző diákszervezet. Elnökséggel és alapszabályzattal működik. Rendszeresen tart társasági szakestélyeket és egyéb összejöveteleket, ezen kívül több nagyobb szabású rendezvény szervezője (pl.: UV-dombi szemétszedés, Csilletolás, stb.). A tagok az egyetemi diákéletben is aktívan részt vesznek, céljuk a selmeci kultúrkincs ápolása és továbbadása. A társaságot háromtagú vezetőség irányítja:

  Elnök: Berencsi Zsolt
  Háznagy: Berecz Béla
  Titkár: Kertész Botond

  Elérhetőségük: http://www.mehok.uni-miskolc.hu/dvr/main/main.html

 • Korhely Baráti Társaság K.B.T.

  2003.április 1-én 11 taggal megalapították a K.B.T-t.

  Céljaik:

  • A selmeci diákhagyományok ápolása és a legjobb tudásuk szerinti átadása az elkövetkezendő nemzedék balekjai számára;

  • A szakestélyek hagyományainak kutatása és a szakestélyek színvonalának emelése;

  • A magyar borok történetének kutatása.

   

  Céljaik megvalósításának érdekében Komoly és Vidám Korhely Esteket tartanak. A Komoly Korhely Esten a hagyományokkal kapcsolatos dolgok megbeszélésén túl szakszerű borkóstolás és borminősítés is történik (minden Komoly Korhely Esten más-más magyar bort kóstolnak ill. minősítenek).

  A K.B.T. tagja lehet bármely selmeci utódiskolán tanuló, bármilyen szakos a hagyományok szellemében élő diák, aki megfelel a baráti társaság tagjai által támasztott felvételi követelményeknek.

  Elérhetőségük: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Elnök: Guzsal Dávid
  Alelnök: Busa Gergely
 • Borsodi Homályos Tanszék

  A diáktársaságuk 1999-ben alakult, az akkor végzős bányász hallgatókból. Céljaik a selmeci hagyományok őrzése és továbbítása, jó szellemre nevelés, példamutatás makulátlan emberi viselkedéssel. A társaságuk igen komoly, de néha a tréfa és a móka is beszökken közéjük Balekoktatásaik alkalmával (amelyek egy egyetemhez közeli presszóban zajlanak) a sötétséget próbáljuk világosítani kevesebb és egyre kevesebb sikerrel. Az okításokon beszélnek Magyarország bányászata mellett az egyenruhákról, címerekről is. Felügyeletük alatt megízlelik a söröcskét és némi buborékszámlálás után, elhomályosulnak gyönge balekjaik. Általában ezek hajnalig tartó nótázgatásba és kólázgatásba torkollnak. A tanszék az elmúlt négy évben a balekokításokból azóta is kiveszi a részét és rendszeresen szervez selmeci kirándulásokat. A társaság a jó hangulatú szalonnasütések, flekkensütések és számos bográcsos rendezvényekről is gondoskodott. Az öreg firmák és balekok között kialakult igen jó viszony még ma is létezik és a Borsodi Homályos Hagyományőrző szakestélyek keretein belül évente egyszer felelevenül. A folyamatos bővítésekkel bekerült új tagok megismerhetik a mára már veteránná nőtt firmákat. Működésünkről bővebb információt megtudhatsz a tanszék vezető elnökétől: Halik Ákos a. Lassított felvételtől vagy a tanszék pénzügyeivel foglalkozó Győrfi Annamária a. Dalospacsirtától.

 • BURSCH BRIGÁD

  A Bursch Brigád 2001 november 8-án alakult diáktársaság. Alapítóinak célja volt, hogy a Selmeci Hagyományok nyomán saját szórakoztatásunkra, a tudatlan baleksereg okítására, valamint Bacchus, Ceres és a többi pogány isten iránt érzett mély hódolatunk és feneketlen tenni akarásunk jeléül baráti társaság jöjjön létre.

  Tevékenységünk:
  A Brigád tagjai nagy lendülettel vesznek részt a kar kiemelt fontosságú rendezvényein, mint például a Balekhét, évfolyam szakestélyek, sportrendezvények vagy az idén óriási közönségsikert arató balekoktatások és az ezekhez kapcsolódó spontán eksversenyek.
  Elérhetőségük: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • A Vibráló Burschok Baráti Közössége (VBK)

  2001. szeptember 19-én alakult meg a Ligetben nyolc személlyel. Célunk a Selmeczi Hagyományok megőrzése és ápolása, s a balekoktatás útján a diákélet (hagyományok) szépségeinek megismertetése a sötét pogányokkal.

  A balekoktatások végeztével, és a balekvizsga lezajlása után keresztelő szakestélyeket tartanak (általában Ómassán), amelyek a Selmeczi Hagyományok szerint zajlanak. Időnként szakestélyeket rendeznek, amelyeket a baráti jókedv és vidámság jellemez. Szorgalmi időszakokban daltanításokat is szerveznek a műszaki karok hallgatói számára. A megalakítás óta több taggal is bővült baráti társaságuk

  Elnök: Bárány Szilvia alias Attenborough

  Elérhetőség: E/5. kollégium

Szaktanácsok

Minden szaktanácsról el lehet mondani, hogy az ipari kapcsolatok ápolása, előadások, szakmai napok, tanulmányi kirándulások, szakestélyek szervezése a feladatuk.

A szaktanácsok:

 • Vegyipari Gépész Tanács:

  1970-ben alapították, 1997-ben újraélesztették a Prizma Klubot, amit először 1985-ben alapítottak. Ez kezdetben filmklub volt, de ujjászervezése óta a IV., és V. éves vegyipari gépészek közötti barátság megteremtése és elmélyítése a feladata.

  Elnök: Gáspár Zsolt alias Gépface

  Elérhetőségük:http://vgt.uni-miskolc.hu/Szaktanacs/szaktanacs.html

 • Logisztikai szaktanács:

  1996-ban alapították az Anyagmozgatási- és Logisztikai Tanszék támogatásával.

  Elnök: Vantay Balázs alias Törppojáca avagy "Haver hol a kocsim?"
 • Géptervezői szaktanács:

  Első alapításának időpontja a 70-es évek körül lehetett, a megszűnésének oka nem ismert. Az 1999/2000-es tanévben újra megalapították, azóta aktívan működik.

  Elnök: Medgyessy István alias Lassan szúrok, de akkor a szőrössel

  Elérhetőségük:http://www.szgt.uni-miskolc.hu/~gtsz/

 • Energetikai szaktanács:

  1998-ban alapították. Két szakest, kirándulások ( pl.: Mátrai Erőmű Rt., Paksi Atomerőmű, Szlovákia).

  Elnök: Helmeczi Árpád alias Coffeinben ábrisozó kísértet avagy "Ki jön velem sörözni?"
 • Informatikai szaktanács:

  1994 óta létezik. Két szakest, őszi: nemcsak a felsőbb évesek, tavaszi: tisztújító. Pólót készítettnek, szakmai napot szerveznek stb.

  Elnök: Tóth Szilárd alias "Megmondom az őszintét" avagy akit a Fizika Tanszék is köröz
  Elnökhelyettes: Major Zoltán alias Grafikus avagy kilendül a majorméter

  Elérhetőség:

 • Gépgyártói:

Hallgatói szervezetek

Miskolci Egyetemisták Szövetsége (MESZ)

Elnök: Dimény Imre
Általános alelnök: Sulák László

Elérhetőség: 3515 Miskolc - Egyetemváros, DIÁKIRODA (A/1 magasföldszint 4.)
Tel: 46/565-111 /11-34, 11-04
Fax: 46/364-878
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A MESZ olyan egyesületként jött létre, melyet a KISZ megszűnése után hoztak létre lelkes hallgatók 1989-ben. Céljuk az volt, hogy legyen egy olyan hallgatói szervezet, amely felvállalja a hallgatók érdekképviseletét, és nem hagyja veszni a már korábban működő kezdeményezéseket. A hallgatói önkormányzat funkcióit látta el az egyetemi közéletben 1993-ig, a HÖK megszületéséig.

Tevékenységei:

Gazdasági és jogi önállóságával aktívan támogatja számos öntevékeny csoport munkáját. Pl.: ME-HÖK, Valéta Bizottságok.

 

Az egyesület célja, hogy segítse a hallgatók szakmai felkészültségének emelését, külföldi tanulmányutakon való részvételét, a diákélet szervezését, a hallgatók kulturális és sportszeretetre való nevelését, értelmiségi életre való felkészítését és az elhelyezkedési lehetőségek javítását.

Állandó szolgáltatásai:

 • Minden tanév elején ingyenes albérlet közvetítés;

 • Hallgatói Információs Zsebkönyv megjelenése;

 • egyetemi (ifjúsági) színházbérlet árusítása;

 • INFORRÁS (Hallgatói Információs, Tanácsadó és Karrier Központ) működtetése.

Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata (ME-HÖK)

HÖK elnöke: Sulák László
HÖK általános alelnök: Földesi Norbert

Elérhetőség: 3515 Miskolc - Egyetemváros, DIÁKIRODA (A/1 magasföldszint 7.)
Tel: 46/565-111/11-34, 11-04
Fax: 46/364-878
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tevékenységei:

A(z) ME-HÖK az egyetem önkormányzatának részeként a hallgatók alanyi jogú képviseletét látja el az egyetem döntéshozó és döntés-előkészítő testületeiben. A HÖK tagja a felsőoktatási intézmény minden beiratkozott hallgatója. Ennek megfelelően mindenhol s mindenkor a hallgatók egyéni és kollektív jogait védi.

A karok és évfolyamonként, szakonként évenként választott hallgatói alkotják a Kari HÖK Közgyűlés-t. Ez a testület képviselőket küld:

 • A Kari Tanácsba;

 • Tanulmányi Bizottságba;

 • A Fegyelmi Bizottságba;

 • Irányítja az ösztöndíj ügyeket;

 • Felügyeli a hallgatói célú pénzeszközök és a jegyzettámogatás szétosztását;

 • Részt vesz a felvételi ügyek intézésében;

 • Véleményezi az oktatók munkáját;

 • Véleményt nyilvánít a hallgatókat érintő valamennyi kari kérdésben.

 

Kari HÖK bizottságai:

 • Diákösztöndíj Bizottság (DÖB): a rendszeres szociális támogatások, egyszeri támogatások, kiemelt ösztöndíjak kiosztásáért felelős;

 • Kollégiumi Bizottság (KB): a kollégiumi felvételi, fegyelmi és egyéb ügyek intézését végzi.

 

Egyetemi szintű kérdésekben a ME-HÖK Közgyűlése valamint a kari HÖK elnökökből álló Választmány mond véleményt.

A HÖK szervezi a MESZ-en keresztül a hagyományápoló és diákrendezvények jó részét, úgymint a:

  • Gólyatábort;

  • Gólyabált;

  • Állásbörzét;

  • Miskolci Egyetemi Napokat (MEN)

 

 

ME-GÉK HÖK:  http://www.mehok.uni-miskolc.hu/gekhok/index.html

Hallgatói Információs Tanácsadó és Karrier Központ (INFORRÁS)

Elérhetőség: 3515 Miskolc - Egyetemváros, DIÁKIRODA (A/1 magasföldszint 3.)
Tel: 46/565-368, 565-361
Fax: 46/565-361
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Miskolci Egyetemen 1999. szeptembere óta a HÖK égisze alatt működik az INFORRÁS.

Tevékenység:

A Központ célja, a nyugati felsőoktatásban már bevált komplex tanácsadást nyújtó "student advising service" helyi meghonosítása.

Feladatukat három fő terület köré lehet csoportosítani:

 • Tanulmányi ügyek: Ezen szolgáltatás keretében a hallgatók bármilyen, tanulmányi üggyel kapcsolatban felmerülő problémájukra kaphatnak felvilágosítást. A központba integrálódva működik a Külföldi Felsőoktatási Központ, melynek feladata, hogy a hallgatók széles rétegei tudomást szerezzenek a külföldi ösztöndíjakról, kiegészítő képzésről, továbbképzésről, tanulmányutakról, szakmai konferenciáról és egyéb képzési programokról.

 • Napi életvitellel kapcsolatos ügyek: Fogadóórák kereteiben a hallgatói igényekkel összhangban pszichológiai, orvosi, jogi és pénzügyi - adóügyi tanácsadást látnak el a Központ által felkért szakemberek. Az IFORRÁS folyamatosan tájékoztatja a hallgatóságot a különféle kulturális és sportrendezvényekről, illetve segítséget nyújt ezen programok megszervezésében.

 • Álláskereséssel, munkavállalással kapcsolatos ügyek: A Központ célja, hogy végzős hallgatóink a lehető legjobb feltételekkel helyezkedjenek el. Feladatunk, hogy közvetítsük a vállalati igényeket, az általuk kínált lehetőségeket a hallgatóság felé, és hogy felkészítsük a leendő munkavállalókat az első állás megkeresésére, kiválasztására, megszerzésére.

 

Egyetemi Diák Sportkör (DSK)

Elérhetőség: 3515 Miskolc - Egyetemváros, DIÁKIRODA (A/1 magasföldszint 7).
Tel: 46/565-111, 24-13, 11-96
Fax: 46/364-878
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tevékenység:

"...a DSK eltökélte, hogy megmozgatja az eltunyult, sörhast eresztett egyetemi hallgatókat és oktatókat"

Az Egyetemi Diáksportkör tevékenysége 3 részre bontható:

 • Egyetemi Vándorkupa (EVK):

  Az Egyetemi Vándorkupa keretein belül a hallgatóknak lehetőségük van versenyezni, illetve kikapcsolódni a hagyományos sportágak (labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz) mellett a kevesebb embert megmozgató, de érdeklődés esetén megrendezésre kerülő más sportolási formák (darts, sakk, lépcsőfutás stb.) bajnokságain is.

 • Egyetemi Sportnap:

  Az immár hagyományosan megrendezésre kerülő Egyetemi Sportnap a legjobb alkalom a vizsgaidőszak előtti utolsó nagy feltöltődésre.

 • Szarvasűzők:

  Minden évben közel 1500 diák várja azt az áprilisi hétvégét, amikor sokadmagával felkerekedik, hogy részt vegyen az év legjelentősebb és legvidámabb diáksport rendezvényén. A DSK minden év áprilisában megrendezi a Szarvasűzők elnevezésű országos egyetemi-főiskolás váltófutóversenyt, mely a Bükk-fennsíkon halad keresztül. A 75 km-es táv 12 részből áll, melyek különböző hosszúságúak és nehézségűek. Van köztük olyan is, amelyeket csak jól felkészült futó tud teljesíteni. A jól felkészült kifejezés persze elég tágan értelmezhető. Vannak olyan csapatok, melyek profi futókból állnak, de azért a többséget az amatőrök alkotják, akik tényleg csak a móka, a futás, az együttlét öröméért indulnak.

IAESTE - Miskolci Helyi Bizottsága

Elérhetőség: 3515 Miskolc - Egyetemváros, DIÁKIRODA (A/1 magasföldszint 4.)
Tel: 46/565-111, 11-34, 11-04
Fax: 46/364-878
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) 67 tagországból álló világszervezet, melynek magyar tagozata az IAESTE Hungary - Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete.

Tevékenységei:

 • Nemzetközi együttműködés keretében a hazai műszaki felsőoktatási intézményekben a hallgatók gyakorlati oktatásának segítése, kiegészítése (Nemzetközi Szakmai Gyakorlatcsere Program).

 • Pályakezdő mérnökök álláshoz juttatásának elősegítése (Állásvadász Program, Állásbörze Program).