Utolsó módosítás: 2017. október 31.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus alapszak
Programtervező informatikus alapszak
Gazdasági informatikus alapszak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL302-B Tavaszi 2 + 2 / A + K 5 2

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
Dr. Vincze Dávid, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Operációs rendszerek

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
Dr. Vincze Dávid egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Számítógép architektúrák (GEIAL301-B)
Programozás alapjai (GEIAL316-B)

A tantárgy célkitűzése:
A hallgatók bevezetése a operációs rendszerek belső műkődésébe és a rendszermag által biztosított alapvető szolgáltatások használatába.

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. Az operációs rendszer fogalom, történet, osztályozás. Felületek az operációs rendszer magjához (kernel): felhasználói (UI) és
programozói (API) felületek. A parancssoros használat. Shell programozás.
2. Az operációs rendszer fogalom, történet, osztályozás. Operációs rendszer működése. Operációs rendszer struktúrák.
3. A folyamat koncepció. Processz kontextus és adatstruktúrái. Processz kontroll. Processz állapotok és állapotátmenetek.
4. Az időkiosztás (scheduling). A CPU ütemezés algoritmusai. A processz "kapcsolás" (Process Controll Switch). A taszk és a fonál koncepció.
5. Processzek közti kommunikáció (Inter Process Communication, IPC). Az üzenetsor és osztott memória mechanizmus  rendszerhívásai.
6. Erőforrás kezelés. Holtpont problémák. Konkurencia problémák. A kölcsönös kizárás (Mutual Exclusion) és szinkronizálási
mechanizmusok.
7. A memória menedzselő alrendszer. Virtuális memóriamenedzselési alapok
8. Virtuális memóriamenedzselési alapok. Lapozó rendszerek.
9. Az I/O alrendszer, eszközök kezelése, eszköz driverek.
10. Fájlrendszer megvalósítási alap feladatok.
11. Operációs rendszerek védelmi feladatai. Egyéb operációs rendszer funkciók.
12. A virtualizáció alapjai.
13. Összefoglalás. ZH dolgozat.
14. ZH dolgozat pótlása.

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Gyakorlati beszámoló : A félév során minden hallgatónak egy alkalommal egy önálló számítógépes feladatot kell megoldania és megvédenie egy erre kijelölt gyakorlati órán. Az elmaradt vagy nem megfelelőnek minősített beszámoló az utolsó oktatási hét gyakorlatán egyszer pótolható.
Zárthelyi dolgozat : az utolsó előtti héten, 50 perc alatt megválaszolandó kérdések, legalább 51% teljesítése. A ZH dolgozat az utolsó héten pótolható.
Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):
Írásbeli és szükség szerint szóbeli vizsga. Az írásbeli beugró jellegű kérdéseket tartalmaz, amelynek nem megfelelő teljesítése elégtelent eredményez. A beugró legalább 51%os teljesítése után a vizsga szóbeli részén a megjelenés k ötelező. A szóbelire csak megfelelt írásbeli beugró esetén kerülhet sor. A vizsgáztató oktatónak – ellenőrzési célból – joga van az írásbeli dolgozat egyes kérdéseinek szóban való ismételt reprodukálását kérni a hallgatótól. Elégtelen írásbeli beugró vagy elégtelen szóbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. Az a hallgató, aki az írásbeli részen részt vett, de a szóbelin nem, elégtelen vizsgajegyet szerez.

Általános rendelkezések
Az ME SzMSz III. kötet 96§ alapján a tárgyakhoz kapcsolódó valamennyi számonkérési alkalomnál a nem engedélyezett segédeszközök használata (puskázás) vagy más munkájának sajátként történő feltüntetése (plagizálás) fegyelmi vétségnek minősül, mely tanulmányi szankciókat vagy fegyelmi eljárást von maga után.
Tanulmányi szankció az évközi számonkéréseknél a számonkérés sikertelen minősítése. A számonkérés ilyen esetekben nem pótolható. Tanulmányi szankció a vizsgaidőszakban a vizsga elégtelen minősítése, és hogy ismételt vizsgát a hallgató a tanszék által kijelölt időpontban, kijelölt vizsgabizottság előtt, szóbeli vizsga formájában tehet. A puskázás és/vagy plagizálás tényét a tanszék a hallgató tanulmányi ideje alatt nyilvántartja, és ismételt előfordulás esetén a ME SzMSz III. kötet 96§ által előírt fegyelmi eljárást kezdeményez.

Pótlási lehetőség:
Az elmaradt vagy nem megfelelőnek minősített beszámoló az utolsó oktatási hét gyakorlatán egyszer pótolható.
A ZH dolgozat az utolsó héten pótolható.

Konzultációs lehetőség:
Konzultációs időben. Igény szerint csoportos konzultáció előzetes egyeztetés alapján.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Vadász D.: Operációs rendszerek, Jegyzet, ME
Vincze D.: Operációs rendszerek szolgáltatásai - Bevezetés, Jegyzet, ME
Tannenbaum, Woodhull : Operációs rendszerek. PanemPrentice Hall, 1999.
Kóczy A., Kondorossi K , (szerk .): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben. Panem, 2000 (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/operacios-rendszerek/adatok.html)
Silberschatz, Galvin, Gagne: Operating System Concepts, John Wiley & Sons Inc., 2012, ISBN 978-1-118-06333-0
Knapp Gábor, Dr. Adamis Gusztáv: Operációs rendszerek, LSI, 2006, ISBN: 9789639625211
Horváth Gábor: Bepillantás az operációs rendszerek világába, LSI, 2000, ISBN: 9635772866
Az előadások anyagai, egyéb anyagok (http://www.iit.uni-miskolc.hu/~vinczed )

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
Dr. Vincze Dávid egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék