Utolsó módosítás: 2016. október 21.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Programozó matematikus szak
Gazdasági informatikus szak
Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL332-B Őszi 2 + 2 / A + K 5 5

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
dr. Kovács László, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Moodle_honlap

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
dr. Kovács László egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Objektum orientált programozás (GEIAL313-B) és Adatbázis rendszerek I (GEIAL322-B)

A tantárgy célkitűzése:
Az XML alapú adatmodellezés elveinek elsajátítása, a XML adatok kezelési szabványainak  megismerése. Az XMLSchema, a DOM és az XSLT és XQuery felületek biztos programozási készségének elsajátítása. A XML feldolgozó API-k (SAX, DOM, JAXB) megismerése és gyakorlása. A kapcsolódó szabványok áttekintése (JSON, SVG,..).

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. XML kialakulása, XML szabvány elemei, Infoset és XDM modell eleme. XDM modell készítésének gyakorlása. Helyesen formált XML elemei. A névtér szerepe és megadása. Szimbólumok kezelése. 
2. DTD szabvány, DTD létrehozás módszertana. XML tervezésének módszertana. DTD modellek készítése, séma tervezés. Elemek és attribútumok megadása. Szimbólumok megadása.
3. XMLSchema működése, elemek áttekintése. A séma építőkövei: szerkezet leírás parancsai, számosság korlátok megadása. Attributumok definiálása. Séma készítése XDM-ből.
4. XMLSchema haladó elemei, tervezési módszertan. Típusok megadása. Összetett típusok és elemi típusok. Származtatási módok áttekintése. Névterek kezelése a sémában. Séma készítése ER és XDM modellekből. 
5. A SAX felület adatmodellje és működése, API elemek . SAX működési modell és architektúra. Események és  feldolgozás módjai. Tartalom kezelő osztály. SAX API elemei. SAX alapú Java alkalmazás készítése.
6. A DOM felület adatmodellje és működése, API elemek áttekintése.  DOM működési modell és architektúra. Navigációs metódusok, tartalom módosító metódusok, szerializáció. DOM API elemei. DOM alapú Java alkalmazás készítése.
7. JAXB felület adatmodellje és működése, API elemek áttekintése.  JAXB működési modell és architektúra. Tartalom beolvasás, tartalom módosító metódusok, szerializáció. JAXB API elemei. JAXB alapú Java alkalmazás készítése.
8. Az XSLT transzformációs szabványelemei, XPath szabvány eleme. A XPATH kifejezések komponensei. A tengelyek és függvények áttekintése. XSLT feldolgozás logikája. Elemi XSLT parancsok, szabályok definiálás. 
9. XSLT haladó elemei, függvények készítései. Ciklusok és csoportképzés XSLT-ben. Elemek generálása. Függvények és eljárások készítése, Változók kezelése. XSLT alkalmazások fejlesztése
10. Az XQuery működési logika elemei, XQuery parancsok típusai. lekérdezések elemei. FLOWER kifejezések. Összevetés a relációs algebrával. Csoportképzés elemei.   
11. xQuery függvények és Update Facilty alkalmazása. Feltételes kifejezések. Függvények fejlesztése. Változók kezelése. Egymásba ágyazott kifejezések; Módosítási parancsok áttekintése  
12. Az XML védelmi modelljei. XML-Security szabványok. A XML feldolgozás hatékonysági kérdései. A SVG szabvány elem és alkalmazásuk. SVG programozása.  
13. XML alapú adatbázis kezelés alapjai. az eXistDB rendszer architektúrája. Az adatbázis kezelésének áttekintése. 
14. Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Legalább 7 gyakorlaton való részvétel a szorgalmi időszakban és
három egyéni feladat (séma, DOM, XSLT) elkészítése (egyszer pótolhatóak) Az egyéni feladatok pótlása az utolsó szorgalmi héten történik.
A gyakorlati számonkérés pótlása vizsgaidőszakban, a kijelölt napon történik.
Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):
Írásbeli és szóbeli vizsga.  Az írásbeli rész legalább elégséges teljesítése után következik a szóbeli rész. Az írásbelin elméleti vagy gyakorlati feladatok szerepelhetnek. Az eredő teljesítmény a 0.667*írásbeli + 0.333*szóbeli képlettel kerül meghatározásra, melyhez jegy a megadott táblázat szerint rendelődik. Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

0%-50%: elégtelen
50%-62%: elégséges
62%-75%: közepes
75%-88%: jó
88%-100%: jeles

Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Pótlási lehetőség:
Vizsgaidőszakban a tanulmányi szabályzatoknak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
csütörtök 12:00-13:30 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Tanszéki moodle-ben található on-line anyagok. 
Kovács László: XML adatkezelés jegyzet 
Neil Bradley: XML kézikönyv, Szak kiadó

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
dr. Kovács László egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék