Utolsó módosítás: 2016. október 21.

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Programozó matematikus szak
Gazdasági informatikus szak
Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmény Kredit Félév
GEIAL322-B Őszi 2 + 2 / A + K 5 5

 

Tantárgyfelelős személy és tanszék:
dr. Kovács László, Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy tanszéki weboldala:
Moodle_honlap

A tantárgy előadója:

Név: Beosztás Tanszék / Intézet
dr. Kovács László egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Programozás alapjai (GEIAL311-B) 

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja az adatmodellezés elveinek elsajátítása, a relációs adatmodell megismerése, a relációs adatbáziskezelés megismerése, SQL nyelv alkalmazása. Főbb támakörök: Adatkezelés és adatbáziskezelés alapfogalmai, fileszervezési módszerek, B-fa index; adatbázis architektúra; Adatmodellek, SDM modellek áttekintése, ER adatmodell, EER adatmodell; Hierarchikus adatmodell. Hálós adatmodell áttekintése. Hálós adatmodell műveleti része; Relációs adatmodell, relációs struktúra és integritási feltételek. Relációs adatmodell műveleti része, relációs algebra; Az SQL szabvány relációs kezelő nyelv bemutatása, a DDL, DML és a SELECT utasítások használata; Az SQL92  szabvány további elemei; Az adatmodellezés problémái, adatbázis fejlesztési módszertanok. DBMS termékek SQL implementációnak áttekintése

A tantárgy részletes tematikája:

Hét Előadás anyaga
1. Adatkezelés alapfogalmai, adatstruktúra alapok, Adatperzisztencia szintjei: file, táblázatok és adatbázisok.  C file kezelés,Táblázatkezelő alapú perzisztencia, Excelben.
2. VBA programozás alapjai Excelben;  VBA alkalmazások OOP modellje. Excel adatkezelés haladó programozása, adatkezelési algoritmusok. Algoritmusok hatékonyság elemzése.
3. Az adatbáziskezelés alapfogalmai; az adatbázis rendszer  DB fejlesztés lépései, A szemantikai  modellek áttekintése, ER adatmodell, EER és UML adatmodell
4. A relációs adatmodell áttekointése, A relációs struktúra (mező, reláció, DB) és integritási feltételek bemutatása.  Az ER modell konverziója relációs modellre. SQL DDL elemei
5. A relációs adatmodell műveleti része, relációs algebra elemei: szelekció, projekció, join, aggregáció, csoportképzés, kiterjesztés, halmazműveletek  SQL DML és DQL alapok.
6. SQL SELECT utasítás alapelemei elemei, kapcsolódás a relációs algebrához, az SQL SELECT szintaktikája. a SELECT utasítás további elemei. al-SELECT kezelése
7. Az SQL további elemei: speciális függvények adátum kezelésre, sztring kezelésre. Karakter kódkészletek.Tranzakció elemei, VIEW mechanizmus működése és parancsai
8. Az adatmodellezés problémái, anomáliák áttekintése. A mezők közötti függőségek szerepe. Normálformák. Dekompozíciós szabályok, normalizálás lépései
9. Az adatbáziskezelők fizikai architektúrája. A DBMS rendszerek működése: A fizikai szintű tárolási módszerek, indexelés áttekintése. B-fa index működése.
10. Adatbázisok védelmi modelljei, A DAC védelmi modell, szerepkörök alkalmazása; a MAC védelmi modell elemei. SQL védelmi parancsok használata
11. Esettanulmány: MySQL. .A mySQL RDBMS architektúra elemei, adminisztrációs alapok, mySQL SQL áttekintése, alap SQL parancsok használatának bemutatása
12. Esettanulmány: SQLLite. Az SQLite DBMS architektúra elemei, adminisztrációs alapok, SQLite SQL áttekintése
13. Esettanulmány: Oracle APEX keretrendszer. Az APEX DBMS architektúra elemei, adminisztrációs alapok, APEX SQL áttekintése
14. Összefoglalás

 

A tantárgy oktatásának módja:
Előadás, számítógépes laboratórium

Követelmények:
Szorgalmi időszakban (aláírás megszerzése):
Legalább 7 gyakorlaton való részvétel a szorgalmi időszakban és
három egyéni feladat (ER modell, SQL  alapok, SQL haladó) elkészítése (egyszer pótolhatóak) Az egyéni feladatok pótlása az utolsó szorgalmi héten történik.
A gyakorlati számonkérés pótlása vizsgaidőszakban, a kijelölt napon történik.
Vizsgaidőszakban (Kollokviumjegy megszerzése):
Írásbeli és szóbeli vizsga.  Az írásbeli rész legalább elégséges teljesítése után következik a szóbeli rész. Az írásbelin elméleti vagy gyakorlati feladatok szerepelhetnek. Az eredő teljesítmény a 0.667*írásbeli + 0.333*szóbeli képlettel kerül meghatározásra, melyhez jegy a megadott táblázat szerint rendelődik. Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

0%-50%: elégtelen
50%-62%: elégséges
62%-75%: közepes
75%-88%: jó
88%-100%: jeles

Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent. A szóbelin a megjelenés kötelező.

Pótlási lehetőség:
Vizsgaidőszakban a tanulmányi szabályzatoknak megfelelően.

Konzultációs lehetőség:
csütörtök 12:00-13:30 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Tanszéki moodle-ben található on-line anyagok. 
Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana, Computerbooks kiadó, 2005
Ullman-Widom: Adatbázis rendszerek
Kovács László, Pance Miklós: Adatmodellezési és adatkezelési módszerek és technikák, (TÁMOP-4.1.2-0861/A/2009-0049)

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név: Beosztás: Tanszék / Intézet
dr. Kovács László egyetemi docens Általános Informatikai Intézeti Tanszék